VPS PRO SSD

VPS PRO SSD

VPS Pro 1
 • 1 vCore vCPU
 • 1 GB RAM
 • 20 GB SSD Enterprise
 • Không giới hạng Băng thông
 • 100 Mbps - 4Mbps Network Port
 • 1 IP IPv4
VPS Pro 2
 • 1 vCore vCPU
 • 2 GB RAM
 • 20 GB SSD Enterprise
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps - 4Mbps Network Port
 • 1 IP IPv4
VPS Pro 3
 • 2 vCore vCPU
 • 2 GB RAM
 • 25 GB SSD Enterprise
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps - 4Mbps Network Port
 • 1 IP IPv4
VPS Pro 4
 • 2 vCore vCPU
 • 4 GB RAM
 • 30 GB SSD Enterprise
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps - 4Mbps Network Port
 • 1 IP IPv4
VPS Pro 5
 • 3 vCore vCPU
 • 4 GB RAM
 • 50 GB SSD Enterprise
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps - 4Mbps Network Port
 • 1 IP IPv4
VPS Pro 6
 • 4 vCore vCPU
 • 6GB RAM
 • 60 GB SSD Enterprise
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps - 4Mbps Network Port
 • 1 IP IPv4
VPS Pro 7
 • 4 vCore vCPU
 • 8 GB RAM
 • 80 GB SSD Enterprise
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps - 4Mbps Network Port
 • 1 IP IPv4
VPS Pro 8
 • 6 vCore vCPU
 • 8 GB RAM
 • 100 GB SSD Enterprise
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps - 4Mbps Network Port
 • 1 IP IPv4
VPS Pro 9
 • 8 vCore vCPU
 • 12 GB RAM
 • 120 GB SSD Enterprise
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps - 4Mbps Network Port
 • 1 IP IPv4
VPS Pro 10
 • 8 vCore vCPU
 • 16 GB RAM
 • 150 GB SSD Enterprise
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps - 4Mbps Network Port
 • 1 IP IPv4
VPS Pro 11
 • 10 vCore vCPU
 • 22 GB RAM
 • 180 GB SSD Enterprise
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps - 4Mbps Network Port
 • 1 IP IPv4
VPS Pro 12
 • 16 vCore vCPU
 • 32 GB RAM
 • 200 GB SSD Enterprise
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps - 4Mbps Network Port
 • 1 IP IPv4