Email Hosting E-One

40,000 VND
01 Tháng

5GB dung lượng lưu trữ
5 tài khoản email
500 email gửi hàng ngày / Tài khoản

Email Hosting E-Two

75,000 VND
01 Tháng

10GB dung lượng lưu trữ
10 tài khoản email
500 email gửi hàng ngày / Tài khoản

Email Hosting E-Three

150,000 VND
01 Tháng

25GB dung lượng lưu trữ
20 tài khoản email
500 email gửi hàng ngày / Tài khoản

Email Hosting E-Four

270,000 VND
01 Tháng

60GB dung lượng lưu trữ
50 tài khoản email
1200 email gửi hàng ngày / Tài khoản

Email Hosting E-Five

420,000 VND
01 Tháng

120GB dung lượng lưu trữ
100 tài khoản email
1200 email gửi hàng ngày / Tài khoản

Email Hosting E-Six

570,000 VND
01 Tháng

250GB dung lượng lưu trữ
200 tài khoản email
1200 email gửi hàng ngày / Tài khoản