Email Hosting

Email Hosting

Email Hosting E-One

5GB dung lượng lưu trữ
5 tài khoản email
500 email gửi hàng ngày / Tài khoản

Email Hosting E-Two

10GB dung lượng lưu trữ
10 tài khoản email
500 email gửi hàng ngày / Tài khoản

Email Hosting E-Three

25GB dung lượng lưu trữ
20 tài khoản email
500 email gửi hàng ngày / Tài khoản

Email Hosting E-Four

60GB dung lượng lưu trữ
50 tài khoản email
1200 email gửi hàng ngày / Tài khoản

Email Hosting E-Five

120GB dung lượng lưu trữ
100 tài khoản email
1200 email gửi hàng ngày / Tài khoản

Email Hosting E-Six

250GB dung lượng lưu trữ
200 tài khoản email
1200 email gửi hàng ngày / Tài khoản