Đăng ký dịch vụ

Email Hosting

Email Hosting

Email Hosting E-One
40,000 đ
01 Tháng
5GB dung lượng lưu trữ
5 tài khoản email
500 email gửi hàng ngày / Tài khoản
Đăng ký ngay
Email Hosting E-Two
75,000 đ
01 Tháng
10GB dung lượng lưu trữ
10 tài khoản email
500 email gửi hàng ngày / Tài khoản
Đăng ký ngay
Email Hosting E-Three
150,000 đ
01 Tháng
25GB dung lượng lưu trữ
20 tài khoản email
500 email gửi hàng ngày / Tài khoản
Đăng ký ngay
Email Hosting E-Four
270,000 đ
01 Tháng
60GB dung lượng lưu trữ
50 tài khoản email
1200 email gửi hàng ngày / Tài khoản
Đăng ký ngay
Email Hosting E-Five
420,000 đ
01 Tháng
120GB dung lượng lưu trữ
100 tài khoản email
1200 email gửi hàng ngày / Tài khoản
Đăng ký ngay
Email Hosting E-Six
570,000 đ
01 Tháng
250GB dung lượng lưu trữ
200 tài khoản email
1200 email gửi hàng ngày / Tài khoản
Đăng ký ngay