Pro SSD Hosting

Pro SSD Hosting

Pro SSD Hosting 100Mb
  • 1 Tên miền
  • 100 Mb SSD Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 100% CPU
  • 512 Mb RAM
  • 15 Entry Processes
  • 1024 IOPS
  • 10 MB/s I/O
  • 1 Email theo tên miền
Pro SSD Hosting #1
  • 1 Tên miền
  • 600 Mb SSD Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 100% CPU
  • 512 Mb RAM
  • 15 Entry Processes
  • 1024 IOPS
  • 10 MB/s I/O
  • 3 Email theo tên miền
Pro SSD Hosting #2
  • 2 Tên miền
  • 1200 Mb SSD Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 100% CPU
  • 768Mb RAM
  • 20 Entry Processes
  • 1024 IOPS
  • 10 MB/s I/O
  • 5 Email theo tên miền
Pro SSD Hosting #3
  • 4 Tên miền
  • 2Gb SSD Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 100% CPU
  • 1 Gb RAM
  • 40 Entry Processes
  • 2048 IOPS
  • 10 MB/s I/O
  • 10 Email theo tên miền
Pro SSD Hosting #4
  • 6 Tên miền
  • 6Gb SSD Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 150% CPU
  • 1,5 Gb RAM
  • 50 Entry Processes
  • 2048 IOPS
  • 20 MB/s I/O
  • 20 Email theo tên miền
Pro SSD Hosting #5
  • 10 Tên miền
  • 10Gb SSD Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 150% CPU
  • 1,5 Gb RAM
  • 60 Entry Processes
  • 2048 IOPS
  • 20 MB/s I/O
  • 30 Email theo tên miền
Pro SSD Hosting #6
  • 15 Tên miền
  • 15 Gb SSD Dung lượng
  • Không giới hạn Băng thông
  • 150% CPU
  • 1,5 Gb RAM
  • 80 Entry Processes
  • 10.000 IOPS
  • 20 MB/s I/O
  • 50 Email theo tên miền