Email Hosting E-One

480,000 VND
12 Tháng

5GB dung lượng lưu trữ
5 tài khoản email
500 email gửi hàng ngày / Tài khoản

Email Hosting E-Two

900,000 VND
12 Tháng

10GB dung lượng lưu trữ
10 tài khoản email
500 email gửi hàng ngày / Tài khoản

Email Hosting E-Three

1,800,000 VND
12 Tháng

25GB dung lượng lưu trữ
20 tài khoản email
500 email gửi hàng ngày / Tài khoản

Email Hosting E-Four

3,240,000 VND
12 Tháng

60GB dung lượng lưu trữ
50 tài khoản email
1200 email gửi hàng ngày / Tài khoản

Email Hosting E-Five

5,040,000 VND
12 Tháng

120GB dung lượng lưu trữ
100 tài khoản email
1200 email gửi hàng ngày / Tài khoản

Email Hosting E-Six

6,840,000 VND
12 Tháng

250GB dung lượng lưu trữ
200 tài khoản email
1200 email gửi hàng ngày / Tài khoản